MNM party President Mr. Kamal Haasan spoke to the Europe Diaspora