விவசாயிகளின் குரலுக்கு செவிமடுங்கள் - விவசாய அணி மாநில செயலாளர் திரு. மயில்சாமி அவர்களின் அறிக்கை