68 மீனவர்களையும், 10 படகுகளையும் மீட்க உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் !!