"கல்லுக்குழி மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்துவேன்" - தலைவர் திரு. கமல் ஹாசன் அவர்கள்.