"தங்க நகை உற்பத்தியாளர்களின் தேவைகள் தங்கு தடையின்றி நிறைவேற்றப்படும்." - தலைவர் திரு. கமல் ஹாசன் அவர்கள்..