"நாங்கள் கொடுக்கும் கணினி இலவசமல்ல, அரசு மக்களை நம்பி செய்யும் முதலீடு"- தலைவர் திரு. கமல் ஹாசன்.