அரசியல் செய்து பிழைக்க வரவில்லை. அன்பு மக்களுக்காக உழைக்க வந்திருக்கிறேன். - தலைவர் திரு. கமல் ஹாசன்