"ஏப்ரல் 6 - இந்நாளை வசமாக்கினால்.. எந்நாளும் நமதாகும்.. " - தலைவர் திரு.‌கமல் ஹாசன் அவர்கள்.