"என் வீடு என் உரிமை" - தலைவர் திரு. கமல் ஹாசன் அவர்கள் கல்லுக்குழி பகுதியில்..