நாடு காக்கும் ஒற்றை நோக்கம். - தலைவர் திரு. கமல் ஹாசன்.

17 March 2024

                `

நாடு காக்கும் ஒற்றை நோக்கம். அதற்கான செயல்பாடுகளின் திட்டம் ஆலோசிக்க தமிழ்நாட்டின் தொழில்துறை அமைச்சர், அன்பு இளவல் T.R.B.Rajaa அவர்களுடன் சந்திப்பு நிகழ்ந்தது. நிறைவான உரையாடல்.

Social Media Link

Twitter: https://twitter.com/ikamalhaasan/status/1769264016596279365?t=VPP02HbO6Z8QEhe9pLbMLA&s=19

Recent videoYour Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Share this post